Hegynevek a középkori Magyarországon - Magyar Elektronikus ...

hegyek, hegyláncok és települések nevei sokkal állandóbbak, mint a kisebb he- ... nevek közé az emberek által létrehozott helyek nevei, a régiségben jórészt ...

Hegynevek a középkori Magyarországon - Magyar Elektronikus ... - kapcsolódó dokumentumok

hegyek, hegyláncok és települések nevei sokkal állandóbbak, mint a kisebb he- ... nevek közé az emberek által létrehozott helyek nevei, a régiségben jórészt ...

A córdobai kalifátus virágkorából ránk maradt források mutat- ják, hogy a kutyákkal és sólymokkal vadászó, kiválóan lovagló muszlimok a felhajtott vadakat ...

elvükké vált, hogy a kalifa helyét hiteles személy vegye át a muszlim társadalomban. ... A Korán szó jelentése „olvasmány”, „kinyilat-.

2 февр. 2013 г. ... az új vár, amelyet a Kispest és Buda közötti lapos fennsíkú hegytetőn ... Hilton szálló felépítése előtt végezték el, majd a kiegészített ...

Természetesen ilyenkor jelezni fogom, hogy a fogalom melyik jelentését használom. ... Pesten van egy jó példa, a Govinda Étterem, ami igazán vonzó mód-.

velö nép, a jobbágyság, melynek gyászos sorsa sötét árnyként vonul végig hazánk történetén, egészen korunk legfényesebb napjáig, midőn kimondatott a jobb-.

Az értelmezhetőség szempontjából fontosnak tartom röviden elmagyarázni a buddhista irányzatok közti különbséget. 11 Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai címmel, ...

az inváziós fajok terjedési útvonalainak rekonstruálása, az invázió során bekövet- ... változása 2000-től, a Web of Science adatbázisa alapján ...

mi nem a classicus minták sikerült utánzata, az durva, esetlen, barbár, sértő, butító, ... meren szerecsen látható „Piro graf zu Arch.“ felirattal.

vitel az agyag kifaragásával minden csempénél lényegében eredeti alkotás (azaz nem egyszerű ... ház sarkából . . . egy mázatlan gótikus cserépkályha.

Nagyvárad,. 1884. 76. ... ni, akár nem — a modern kor időképe szerint gondolkodtak. ... fenn, az új időkép viszonylagos elterjedtségét igazolja.

A középkori város kialakulása és fogalma. -Budapest története I. Budapest története az őskortól az Árpád-kor végéig. Bp. 1973. Szerk. Gerevich. László.

sok korában – márpedig a királyság megalapítás ilyen kornak számí- ... Felsorolásuk megtalálható Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyar- országon.

minden belépő vezekléséből száznegyven napot elengedett.100 ... 1450-es években minden hívő, aki meglátogatja az esztergomi bazilika Szűz Mária-kápolnáját,.

132 Biblia. ... 140 Biblia. i. m. Máté evangéliuma 16,19., ... báróról van a korból: a már említett Szécsényi Tamás és Nekcsei Demeter mellett 1352-ben.

A virgines capitales, vagyis a négy fő vértanú szűz (Antiochiai Szent Margit, Alexandriai Szent. Katalin, Szent Borbála és Szent Dorottya) magyarországi ...

A fokozott biztonságú elektronikus aláírás (Advanced e-Signature, „AES”) esetén magasabb ... bizonyító erejű magánokirat létrehozása AVDH-val azonban jóval ...

Rogerius mester. •. Árpád-házi Szent Margit ... Rogerius mester: Siralmas ének. ... Bp. 1980. vagy Thuróczy János: A magyarok krónikája–Rogerius.

Bolla Ilona: A jobbágytelek kialakulásának kérdéséhez. A „curia” és „mansio” terminusok jelentésváltozása az Árpád-korban. Annales Universitatis.

Társadalmi jellemzők a 14-15. századi Magyarországon. ... Engel Pál − Kristó Gyula − Kubinyi András: Magyarország története 1301−1526. ... Új sorozat 37.

A középkori magyar katona legfontosabb fegyvere az íj volt, ... magyar lovasíjász oldalán.10 A későbbi császár X íjához hasonló díszítésű fegyverek.

Ami általánosságban elmondható a korai középkori bizonyítási eljárásról az az, ... Világi ember tanúságát papi rend ellen senki el ne fogadja. […] ...

(Szent István államalapító tevékenysége: országépítés, egyházszervezés, törvények) ... alapokat azonban az apja, Géza fejedelem rakta le.

Közelebbről Moga János foglalkozoll^ azzal a magyarországi román- ságra vonalkozó XIH—XIV. századi okleveleket magába foglaló kiadvány-.

Marcali Imre, vajdafi: somogyi és verőci ispán 1440A;20 asztalnokmester, valamint somogyi és verőci ... Bándi Zsuzsanna: A Magyar Országos Levéltár Jagel-.

Középkori malmok újkori továbbélése (írott források és térképek alapján) ... Máré birtokon (ma Magyaregregy–Márévár) 1353-tól kezdve gyakran – 1392-ben,.

A Vajdaságban lejegyzett erotikus magyar népmesék felszínes összevetések ... nak megkülönböztetése, köztük a nuditas virtualis és a nudista Criminalis.

akartak a trónra, aki külső segítséget is igénybe tud venni a török ... A török kiűzése Európából nem sikerült, ezért megkötötték a zsitvatoroki békét, ...

akadályozzák) s a fazekas balkezével forgatva a korongot jobbkezével formálta ... A nyáron készült termékeket cséplés után, augusztus hónapban kereskedőknek.

közelében levő Szűz Mária pálos kolostor szerzeteseinek jelentése alapján ... násfa. Sokféle ékszertípust jelölt, ugyanis eredeti jelentése arany vagy ezüst ...

hogy Európában a városok kialakulása régiónként más és más úton, illetve minőségben ment végbe, ezért a középkori városok közel sem mutatnak egységes képet ...

6 Az 1130-as clermonti zsinat a szerzeteseket, 1131-ben a reimsi zsinat a papokat tiltotta el a városi orvosi gyakorlattól. Ezt a gyakorlatot követte az ...

pedig az ókori és középkori ember életének legfőbb szabályzójává vált. A jogforrási rendszer fejletlensége miatt a szokásjog uralja a kora középkori.

"dominus Budud pristaldus" 2 márkát a Váradra kísért. Camp nevű pereskedő féltől Márton bíró ... "Orvis"-nak nevezi benne a gyógyító, szemfényvesztő.

19 мар. 2021 г. ... (rákosi végzés, 1505). A döntés (amely nem volt törvény) leginkább az ország legnagyobb földbirtokosának, Szapolyai Jánosnak az érdekeit ...

munka elsősorban a német nyelvnek a szláv jogi nyelvre a Magdeburgi Jogon keresztül kifejtett hatásával foglalkozik. ... A könyv gerincén nincs felirat. A.

Amelyek középkor, kora újkori eredetűek. Mondhatni ezek jelentékeny része jellegtelenné vált. Nehéz bennük a középkor tanúobjektumát felismerni. Több esetben ...

akár szabad királyi és királynői helységekben vagy nemesi birtokokon ezen fent írt ... igen fontos oklevél tartalmi kivonatát, szólni kell a középkori ...

BARABÁS GÁBOR: A pápai kiküldött bíráskodás Magyarországon a kezdetektől a 13. század közepéig. In: Történelmi Szemle, 2013. 2. sz. 175–199. p.

rűsítve ugyan, de a Hiszekegy hittételeit sorolja föl”. ... késő középkori szövegkörnyezeteiről, valamint kép és az Adoro te in cruce pendente... ima.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.