hajdú vármegye

csak hogy érinti a megye határát, egyetlen nagyobb vize a Hortobágy, ... a Tisza csak a megye északnyugati határát ... Hajdú vármegye története ...

rúnak veszedelme szorongatna, akarván engem némelly megye, ne ... delet következtében azon elöbbeni megyei pecsét, mellyet Somogy vármegye Ulászló királytól.

ban levő művét: Arad Vármegye leirása históriai, geographiai és sta ... forrásművet Márki Sándor Arad vármegye helységnévtára ... Folyója a Csiger.

Szatmár vármegye 1848 előtti múltjáról tájékozódhatunk az 1980-as évek derekán napvilágot látott Szabolcs-Szatmár megye műemlékei című kétkötetes munka ...

Románia térképét kell forgatnia. A történelmi megyét északon Kolozs, keleten Maros-Torda, délen Kis-Küküllő és Alsó-Fehér, nyugaton.

talaj, a kedvezőtlen időjárás, a hosszú, erős tél, a rövid tavasz és nyár: mind ellenségei a földművelésnek. S há még hozzávesszük, hogy.

Székely János. Csáky Ferenc, közben 1458 Nitzki Benedek. Nagymihályi András. Vitéz János váradi püspök, örökös főispán. Beckenschliiger János püspök, örökös ...

Árva Vármegye. VM. Ország. A.KUBIN. 6. SK. A.U.KUBIN. 6. SK. ALSO KUBIN / A. 6. SK. ALSO-KUBIN ... KRALOVAN / ARVA M. 6. SK. KRALOVAN P.U.. 6. SK. LESTINYE.

A somogyi térségről a X. század közepén uralkodó Fajsz fejedelemsége ... Törökkoppány csak a középkor során tartozott Tolnához, azóta Somogy megye része.

Sánta György alkalmatlan lib. 1, ... 2 kr, vaj, justa (iccze) 15 kr, 1 lúd 12 kr, 1 tyúk 6 kr, sózott sza ... árokerősítéssel s felvonó híddal.

A gyilkosság. ... a másodikban Sásvár, Vaja, Otvény, Tárnok, Miklóskereke, ... Katalin zálogosította el 300 írtért makófalvi, palotai és tárnoki.

Szelezsán György, tizedes császári és királyi 37. gyalogezred, 14. század. Bihar, Gyires, születési év: 1885, 29. éves. Lajstrom adat: Nr. 012., 121. oldal.

helyezkedett el hajdan Bereg vármegye. Ha- tárait közigazgatási szempontból Galícia, illetve Ung, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és.

Szlovák. 89,7. 85,1. -4,6. Magyar. 2,7. 12,5. 9,8. Német. 3,4. 1,6. -1,8. Zólyom vármegye lakosságának etnikai szerkezetváltozása (1880–1910).

Remete János, gyalogos császári és királyi 39. gyalogezred, 1. tartalék század. Bihar, Bagamér, születési év: 1892, 23. éves. Lajstrom adat: Nr. 226., ...

A (vár)megye hazánk közjogi rendszerében több mint ezer éves múlttal bír. A magyar rendi alkotmányos berendezkedés e tartósnak bizonyult elemének,.

A korabeli folyóiratok előfizetői között is számos Fejér megyei és ... Igaz, hogy 1839-ben a vendég Tarczy professzor jó néhány magyar hírlapot hiányolt ...

helyei fekete, vörös és zöld márványnyal bővelkednek. Yiszókáig, Rosko- ... sas, bagoly, varjú, holló, csóka, pintyfajok, rigók,. s z a j k ó , stb.

Bella L.: A tápiószentmártoni szkytha aranyszarvas. 0. Magy. Rég. Társ. Évk. II. 157. 1. 353. Dr. Fettich Nándor: A zöldhalompusztai szkytha leletek.

nádor fiai, Dezső, Lóránt és Leustach az egri káptalan Barát- ... Vathay Mihály, Csodó András, Fekete László, Illésfalvy úr,.

A (vár)megye hazánk közjogi rendszerében több mint ezer éves múlttal bír. A magyar rendi alkotmányos berendezkedés e tartósnak bizonyult elemének, a nemesi ...

Varasd vármegye története. A megye fekvése. Varasd vármegye a mai Horvátország területén fekszik. A Szent Korona fennható-.

a verpeléti és debri homok a magasabb helyeken teljesen sivár, fehér homok. ... A templom kincstárában érdekes látnivalók, mint az ötvös-.

Tanácsköztársaság pecséthasználata jól körülhatárolható tárgy ... lom, a köztársaság kikiáltása, 1918. okt. 31-nov.16. között.

a jászberényi Sipos Orbán, főispánja pedig Kiss Miklós volt jászkun főkapi- tány lett. Az új törvényhatóság meg- alakulása után a megyei székház meg-.

A Tisza mellékfolyói közül legtekintélycísebb a Zagyra. Ez Nógrád vár- megyében, a Zagj-va nev községnél ered s. Nádjfalu mellett lép a ...

egy középkori nemesi család és „klánja" példáján keresztül szociológiai és statisztikai módsze ... jól szemlélteti a főispánok és alispánjaik névsora.

Komáromy András Ugocsa vármegye kialakulását a XII. század idejére teszi, II. Géza ... te erdőispánság, az egész megye pedig királyi uradalom volt.

Sáros vár- megye a szabad királyi városainak és német lakosságának köszönhetően a. Királyi Magyarország27 azon régiói közé tartozott, ahol a reformáció leg-.

Dr. H O R V Á T H K Á L M Á N. Vas vármegye alispánja. ... 1902-ben kiadta nyomtatásban dr. Illéssy János is, de ... Ostfiasszonyfalvai Ostffv* Ferenc.

2015-ben több hónapot töltöttem Székelyföldön terepkutatás céljából, a székely zászló társa- dalomtörténetét tanulmányozva. Így jutottam el a Hatvannégy ...

1 мая 2017 г. ... A vármegye a kora újkori magyar politikai fejlődés kulcsintézményc volt. ... nemesi családok társadalmi életének valódi keretét pedig a ...

Több mint negyven éve annak, hogy Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig 2 k. (Budapest, 1897.) c. rendkívül alapos munkájában megkapó módon ...

nemesi vármegye lett, a 18. század közepéig többször változott a székhelye. A me- ... táblabíró és Dókus László tiszti főügyész hivatalos jelentése Zemplén ...

AZ ARANYBULLA-MOZGALOM, A NEMESI VÁRMEGYE KEZDETE. Az Aranybulla-mozgalom II. ... aranybulla: függőpecséttel ellátott oklevél, 31 cikkelyből állt.

PENZ-UTALVANY / SZEKESFEHERVAR ... SZEKESFEHERVAR / VAROSI-GYUJTES. 31. H. SZEKESFEHERVAR / VASPALYA. 31. H. SZEKES-FEHERVAR VAROS / A.

a »Kralyevity Markó« legendája Szerbia ... Róbert Károly király Kartaly Tamás ilyédi várnagynak és testvérének, Etelének, ... Lederer Arthur kastélya.

tatárjárás óta lakóitól elhagyott, pl. ... A falvak számának változását okozhatja az is, ha a meglévő település osztódik vagy ténylegesen, vagy névlegesen.

A Nagy-Fátra hatalmas hegytömege a vár- megye keleti részét határolja, elválasztva Zólyom és Liptó megyéktől. Délen és nyugaton kisebb hegységek határolják,.

Magyar Nemzeti Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc. Az 1950ben egy megyévé összevont ... Borsod megye nemesi családjaival foglalkozott a.

A kétkötetesre tervezett műnek ekkor csak első része ... János fia Mihály bemutatták Borsod vármegye hiteles bi- ... Az adományosok: Koos János.

Szolnok vármegye odaszállított iratanyaga jórészt megsemmisült, míg az írógépeket a német katonai szervek vették igénybe és ... adódtak apró problémák.

zölte a mai Magyarország települései 1880 és 1949 közötti felekezeti megosz- lásának adatait (Kepecs 1997), a Pest megyei levéltár pedig egy 1860-as telepü-.

lakta, főleg a mai magyarországi területen volt. A hegyek által védettebb elhe- lyezkedésű, többségében románlakta falvak népessége Bihar keleti részében.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. (HVIM) vezet i az alábbi kiáltványban leírtakkal kapcsolatban szabadtéri sajtótájékoztatót tartottak.

a térkép m!egffilel az akkori állapotoknak. A magyarság Kolozs megyében a Sebes-Körös völgyén nyomult be az Alföld felől. A Kalotaszeg az Árpádkorban még ...

felesége Baláspály Margit és fia Dénes, valamint lánya Or- ... Boros Péter és testvére István Parasznyáról és György. Kazincról. Bemutatták Borsod vármegye ...

Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori településneveinek nyelvi rétegei. 1. Bevezetés. Tanulmányomban Ugocsa megye ó- és középmagyar kori helyneveinek egyik ...

Pest-Pilis-Solt-(Kiskun)17 megye népessége, 1546–1910 ... rös, Monor (agrárpiaci kisközpontok) és Szentendre (tradicionális kisváros).

a választás az Osztrák-Magyar Monarchia XX. század eleji vármegye térképeire ... (WINISIS) sajnos egy olyan alkalmazás, amely a jelenlegi 64 bites operációs.

Kígyósi Ferenc és István nemesi kiváltságai. ... Bégányi Ferenc, Mező Gáspár és Ibrányi Mag dolna bégányi nemesek közti viszály lezárása.

Gömör-Kishont vármegye nemes családai fejezetének felhasználásával. 1903. Írták ifj. Reiszig Ede dr. és dr. Sarlay Samu. Minden jog fenntartva.

La. A szepesi nyelvjárástanulmányozás története. Irta: dr. Weber Arthur . 1. A kakaslomniczi Várhegyről szóló monda és változatai. Irta: dr. Gréb.

Mihály, Gergely, István és Márton, nemkülönben Thot. János rokonuk. – Jenei István igazolást kapott Ung ... Homonnai János, András és Mihály, Borsod vár.

vasúton túl a közvágóhíd, mely azonban már a külterülethez tartozik. ... Samphleben és Obi kassai lakosok V. Istvántól, még mint. Fel-Kassa.

Bihar megye települései között arányaiban viszonylag nagy azoknak a száma, amelyek a XVII. századig egyetlen ... gyar)Remete település közelében áll-.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja nem bővelkedik országos jelentőségű politikai és közéleti személyiségekben. 1876-ban az új megye megyei törvény-.

7 Az Uzsoki-hágó védelmére kirendelt két zászlóalj Drechsler alezredes parancsnoksága alatt egy népföl- kelőkből álló közös zászlóalj és egy hadtápzászlóalj ...

mal gyűjti évek óta az adatokat a székely vármegyék nemes családjai történetéhez s kiadta nemrég „Udvarhely vármegye nemes családjai".

dáni lakos, a ki 1747. március 23-án Bács-Bodrogh vármegye nemesei sorába vétetett fel. Ennek fia: Ferenc 1754-ben nyert e vármegyétől nemesi bizonyítványt.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.